Privacy statement

van Geerts & Partners

Algemeen

In onze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Uitgelegd wordt waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens worden opgeslagen. Daarnaast lees je hier ook wat jouw rechten zijn met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Geerts & Partners gaat zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. De persoonlijke informatie die u ons verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld. Dit doen wij door onze ICT-beveiliging up to date te houden en te zorgen dat onze (werk-)processen voldoen aan de wettelijke eisen.

Wie zijn we

Geerts & Partners is een advies en werving- en selectiebureau dat is gevestigd te Tilburg. Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doel verzamelen persoonsgegevens

Geerts & Partners verzamelt en verwerkt voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening, waaronder werving & selectie, interim-management, mobiliteit, coaching en APPA-begeleiding. Uw persoonsgegevens worden verwerkt ter uitvoering van een met u gesloten overeenkomst en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

 • u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers.;
 • u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in);
 • uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk danwel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.;
 • een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie of opdracht met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 • onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinden);
 • een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;

voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Geerts & Partners verzamelt en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de juiste uitvoering van de opdracht en uitsluitend de gegevens die u zelf aan ons verstrekt of die met uw toestemming via derden zijn verkregen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Natuurlijke personen:

Bij inschrijving:

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer(s) en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
 • Pasfoto en video (introductie) – op vrijwillige basis.

Bij dienstbetrekking:

 • Nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning;
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Rechtspersonen:

 • Naam van de onderneming en rechtspersoonlijkheid;
 • Adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummers en andere contactgegevens;
 • Naam contactpersoon/contactpersonen.

Bijzondere persoonsgegevens

Geerts & Partners legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Delen persoonsgegevens

Geerts & Partners kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de gesloten overeenkomst.

Geerts & Partners heeft de nodige (technische) maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Bewaren persoonsgegevens

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Geen arbeidsrelatie
Heeft u niet voor Geerts & Partners gewerkt dan houden wij uw persoonsgegevens beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact. Zowel na een jaar als na twee jaar krijgt u bericht dat u bij ons staat ingeschreven. Reageert u na twee jaar niet dan wordt u automatisch uitgeschreven.

U kunt u ten allen tijden uitschrijven door dit aan ons kenbaar te maken. Uw persoonsgegevens zijn na drie kalendermaanden definitief verwijderd (bij Werving & Selectie zijn uw gegevens i.v.m. claim risico’s langer beschikbaar).

Arbeidsrelatie

Werkt of heeft u voor Geerts & Partners  gewerkt dan houden wij uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband.

Bepaalde persoonsgegevens zijn t.b.v. bijv. claims, audits ) en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Geerts & Partners.

Indien u geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, dan kunt u dit aangeven bij uw contactpersoon. U wordt niet meer benaderd en/of bemiddeld door Geerts & Partners. Uw persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor Geerts & Partners overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

Indien u geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, dan kunt u dit aangeven. U wordt niet meer benaderd en/of bemiddeld door Geerts & Partners. Uw persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor Geerts & Partners overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

Uw rechten

Inzage en/of wijzigen gegevens

Voor kandidaten, zzp’ers en zakelijke relaties:
Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u met ons contact opnemen.

Overige relaties:
U hebt recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met Geerts & Partners.

Beveiliging

Geerts & Partners doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens.

Indien en voor zover persoonsgegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Geerts & Partners met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of vermoeden datalek

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Geerts & Partners, dan kunt u dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@geerts-partners.nl. Geerts & Partners t.a.v. afdeling juridische zaken, Stadhuisplein 75 D, 5038 TB, Tilburg. U kunt de afdeling ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 013 20 71 006.

Wijzigingen

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.