Algemene voorwaarden

van Geerts & Partners

Algemene voorwaarden

 

1                             Definities

 

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

1.1.        Opdrachtgever: het bestuursrechtelijke orgaan of de natuurlijke- of rechtspersoon die aan Geerts & Partners een opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van werkzaamheden, dit in de ruimste zin van het woord.

 

1.2         Werkzaamheden: alle activiteiten van Geerts & Partners welke zijn of worden geïnitieerd in opdracht en/of ten behoeve van de opdrachtgever.

 

1.3         Opdracht: de overeenkomst tussen een opdrachtgever en Geerts & Partners op grond waarvan Geerts & Partners haar werkzaamheden verricht.

 

1.4         Geerts & Partners: Geerts & Partners is gevestigd te Oisterwijk, KvK 63694557.

 

2                             Toepasselijkheid

 

2.1         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Geerts & Partners en overeenkomsten die Geerts & Partners met haar opdrachtgever aangaat.

 

2.2         Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk zijn overeengekomen en bovendien schriftelijk zijn bevestigd.

 

2.3         Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

3.1                         Offerte en totstandkoming overeenkomst

 

3.1         Alle offertes van Geerts & Partners zijn vrijblijvend. Eventuele door Geerts & Partners genoemde termijnen zijn slechts indicatief en zijn nimmer fatale termijnen. Alle genoemde bedragen zijn in Euro’s en exclusief BTW.

 

3.2         De overeenkomst tussen Geerts & Partners en haar opdrachtgever wordt geacht te zijn tot stand gekomen wanneer opdrachtgever de opdrachtbevestiging heeft ondertekend en/of zodra Geerts & Partners is begonnen met uitvoering van de door haar te verrichten werkzaamheden.

 

3.3         Geerts & Partners verricht haar werkzaamheden op basis van exclusiviteit. Dit betekent dat de opdrachtgever, bij uitsluiting van enig ander (extern) bureau, aan Geerts & Partners opdracht heeft gegeven.

 

 

3.2                         Werkwijze/uitvoering van de opdracht

 

3.2.1     Geerts & Partners spant zich in om datgene te doen, wat redelijkerwijs mogelijk is in het kader van de opdracht om een geschikte kandidaat te vinden. Geerts & Partners spant zich in om één of meer kandidaten aan opdrachtgever voor te dragen op basis van de bij Geerts & Partners bekende gegevens over kundigheden en mogelijkheden van kandidaten en op basis van de functieomschrijving. Geerts & Partners gaat uit van de juistheid van de gegevens die aan haar worden verstrekt door zowel de opdrachtgever als de kandidaat.

 

3.2.2     De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze van een kandidaat en bepaalt zelf het type arbeidsovereenkomst en de inhoud van de overeenkomst die met de kandidaat wordt aangegaan.

 

3.2.3     Het door opdrachtgever / derden inbrengen van kandidaten tijdens een werving- & selectieopdracht zal als integraal onderdeel van de opdracht worden beschouwd. Benoeming van een dergelijke kandidaat wordt aangemerkt als vervulling van de werving- & selectieopdracht.

 

3.2.4     De door Geerts & Partners voorgestelde en door opdrachtgever geplaatste kandidaten zullen niet door Geerts & Partners worden benaderd voor een functie elders tenzij opdrachtgever hiervoor toestemming heeft verleend of kandidaten zich uit eigen beweging bij Geerts & Partners melden.

 

3.2.5     Opdrachtgever zal datgene doen (en nalaten) wat nodig is om Geerts & Partners de werkzaamheden uit te laten voeren.

 

4                             Duur en beëindiging van de overeenkomst

 

4.1         Opdrachtgever heeft het recht op elk moment de opdracht te beëindigen. Opdrachtgever is dan minimaal tweederde van het in de opdrachtbevestiging verschuldigde honorarium verschuldigd en maximaal het gehele verschuldigde honorarium.

 

4.2         Fundamentele wijzigingen in de oorspronkelijke functieomschrijving worden gelijk gesteld aan het beëindigen van opdracht. Hetgeen is bepaald onder 4.1 is van toepassing.

 

4.3         Opdrachtnemer is gerechtigd om met onmiddellijke ingang de overeenkomst te beëindigen indien opdrachtgever onvoldoende meewerkt aan de uitvoering van de opdracht. Opdrachtnemer is gerechtigd om bij beëindiging minimaal tweederde van het overeengekomen honorarium in rekening te brengen en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de tussentijdse beëindiging van de opdracht. Opdrachtgever heeft geen recht op restitutie van reeds aan haar gefactureerde bedragen.

 

5                             Honorarium

 

5.1         Zodra de overeenkomst tussen opdrachtgever en Geerts & Partners tot stand is gekomen, is opdrachtgever het honorarium verschuldigd zoals in de opdrachtbevestiging weergegeven, alsmede gehouden dit honorarium te voldoen op de in de opdrachtbevestiging weergegeven wijze.

 

5.2         Alle door Geerts & Partners gemaakte kosten anders dan weergegeven in de opdrachtbevestiging, zoals bijvoorbeeld kosten verbonden aan advertenties of publiciteit zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

5.3         Indien een door Geerts & Partners  bij de opdrachtgever geïntroduceerde kandidaat binnen twaalf maanden na beëindiging van de opdracht, een arbeidsverhouding van welk aard ook met de opdrachtgever aangaat is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling het oorspronkelijk verschuldigde honorarium verschuldigd.

 

5.4         Indien na afronding van de opdracht na dit moment meer dan een van de door Geerts & Partners voorgestelde kandidaten bij de opdrachtgever in dienst treedt, dan zal de opdrachtgever voor de tweede en elke daarop volgende aangenomen kandidaat een honorarium van 50% van het oorspronkelijke honorarium zijn verschuldigd.

 

5.5         Wordt een door Geerts & Partners geïntroduceerde kandidaat binnen een periode van 12 maanden op een andere functie binnen het bedrijf/de organisatie van opdrachtgever (waaronder onder andere begrepen holding, werk- of dochtermaatschappijen en anderszins gelieerde organisatie of personen) aangesteld dan waarvoor de opdracht is verricht, dan zal de opdrachtgever een honorarium van 50% van het oorspronkelijke honorarium verschuldigd zijn.

 

6                             Betaling en klachten

 

6.1         Betaling van facturen dient binnen 14 dagen na factuurdatum bijgeschreven te zijn op een door Geerts & Partners aan te wijzen bankrekening.

 

6.2         In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen alle vorderingen van Geerts & Partners op deze opdrachtgever direct opeisbaar zijn.

 

6.3         Betaling dient plaats te vinden zonder dat de opdrachtgever enig beroep mag doen op opschorting, karting of verrekening.

 

6.4         Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald, heeft Geerts & Partners vanaf de vervaldatum recht op de vertragingsrente ter hoogte van 1% per maand waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand wordt aangemerkt.

 

6.5         Alle kosten, ter verkrijging van voldoening van het opdrachtgever verschuldigde zowel in als buiten rechte, komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag. Indien Geerts & Partners aantoont noodzakelijkerwijs hogere kosten te hebben gemaakt, komt ook het meerdere voor vergoeding in aanmerking.

 

6.6         Geerts & Partners is bevoegd al haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten, waaronder afgifte van schriftelijke bescheiden of andere zaken, tot het moment dat de opdrachtgever alle opeisbare vorderingen heeft voldaan.

 

6.7         Eventuele klachten met betrekking tot de door Geerts & Partners verrichte werkzaamheden dienen binnen 14 dagen na factuurdatum dan wel binnen 14 dagen nadat de klachtveroorzakende gebeurtenis geconstateerd had kunnen worden bij Geerts & Partners schriftelijk te worden gemeld. Na verloop van deze termijn wordt opdrachtgever geacht te hebben afgezien van eventuele aan opdrachtgever toekomende rechten.

 

7                             Aansprakelijkheid

 

7.1         Geerts & Partners sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit de overeenkomst tussen Geerts & Partners en opdrachtgever waaronder begrepen schade ten gevolge van het handelen of nalaten van kandidaten die mede ten gevolge van de opdrachtuitvoering met opdrachtgever een arbeidsovereenkomst of een daaraan verwante overeenkomst hebben gesloten.

 

8                             Toepasselijk recht en geschillen

 

8.1         Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 

8.2         Rechtsvorderingen worden aanhangig gemaakt voor het daarvoor aangewezen gerecht binnen het Arrondissement ‘s-Hertogenbosch onverminderd de bevoegdheid van Geerts & Partners zich te wenden tot de wettelijk aangewezen relatief bevoegde rechter.

 

© augustus 2015