Geerts & Partners
U kunt ons bereiken op 073 73 70 115
Menu

Vacature - gemeentesecretaris

Terug naar overzicht


Publicatiedatum: 17-10-2019
Locatie: Baarle-Nassau, Nederland
Uren: 36
Contactpersoon: Sander Geerts


Procedure loopt! Reageren is niet meer mogelijk!

Bedrijfsinformatie


De gemeente Baarle-Nassau is qua inwonertal weliswaar de kleinste gemeente van Noord-Brabant, maar is tegelijkertijd vanwege de verwevenheid met het Belgische Baarle-Hertog één van de meest bijzondere gemeenten. De gemeente telt ruim 6.600 inwoners en beslaat bijna 8.000 hectaren en staat bekend vanwege haar bijzondere enclavesituatie.

Met de Belgische gemeente Baarle-Hertog vormt Baarle-Nassau samen een internationale legpuzzel van 30 enclaves; 22 Belgische en 8 Nederlandse. Deze geografische verwevenheid brengt een zeer interessante bestuurlijke dynamiek met zich mee, waarbij de focus niet alleen ligt op de samenwerking tussen de twee gemeenten, maar ook op versterking van de samenwerking tussen de buurlanden België en Nederland inzake de aanpak van grensoverschrijdende problematiek.

De gemeenteraad van Baarle-Nassau bestaat uit 13 raadsleden, die 5 verschillende partijen vertegenwoordigen. De raad controleert het college van burgemeester en wethouders, het dagelijks bestuur van de gemeente, dat naast de burgemeester bestaat uit twee wethouders.

ABG-organisatie
De ABG-organisatie levert vanaf 1 januari 2016 alle producten en diensten voor de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen. Samen met de drie gemeentebesturen zorgen de medewerkers van ABG ervoor dat de producten en diensten zijn afgestemd op de lokale behoefte van inwoners, bedrijven en belangenverenigingen. Tevens levert de ABG-organisatie de bestuursondersteuning van de drie aangesloten zelfstandige gemeenten. De ABG-organisatie staat voor ´samen sterker´ met als motto "groter worden om klein te blijven". Kernwaarden in de samenwerking zijn nabijheid, eigenaarschap en vertrouwen.

De ABG-organisatie is een gemeenschappelijke regeling met ongeveer 330 medewerkers. Aan het hoofd van de ABG-organisatie staat het bestuur met daaronder een directie. Het bestuur van de ABG-organisatie wordt gevormd vanuit de colleges van de drie gemeenten, waarbij iedere gemeente twee collegeleden afvaardigt. De gemeentesecretarissen zijn benoemd als leden van de directie van de ABG-organisatie. De organisatie telt vier domeinen, te weten Klant domein, Fysiek domein, Sociaal domein en Ondersteunend domein en is momenteel gehuisvest in de drie gemeentehuizen.

Functieomschrijving


Als gemeentesecretaris van Baarle-Nassau bent u eerste adviseur voor het college en tevens lid van de directie van de ambtelijke ABG-organisatie. Bovendien kent Baarle-Nassau een nauwe samenwerking met de Belgische zustergemeente Baarle-Hertog. U verdeelt uw tijd over de werkzaamheden in/voor Baarle en voor de ABG. In dat licht wordt van de gemeentesecretaris bijzondere aandacht verwacht op de volgende onderwerpen:

Adviseur van het college
Het bestuur heeft met het collegeprogramma een stevige ambitie op tafel gelegd. Als secretaris en daarmee eerste adviseur van het college wordt van u dezelfde pro-activiteit, drive en ambitie verwacht. Tegelijk is het aan u om de vertaalslag van deze doelstellingen te maken naar de haalbaarheid ervan in de praktijk, redenerend vanuit de ambtelijke organisatie. Dit vergt naast een strategische en tactische blik ook een onafhankelijke en duidelijke opstelling, richting bestuur én organisatie. Uw inzet voor Baarle-Nassau pleegt u vanuit de wetenschap dat versterking van de bestuurskracht en bestuurlijke zelfstandigheid belangrijke thema´s zijn voor het gemeentebestuur.

Directeur van de ABG-organisatie
De ABG-organisatie is momenteel bijna 4 jaar operationeel. Schaalvergroting en slagkracht gaan samen met het continue afstemmen van producten en diensten op de lokale behoefte van de gemeentebesturen, inwoners, bedrijven en verenigingen. Mede op basis van een evaluatie door bureau Berenschot (voorjaar 2019) is een doorontwikkeling van de organisatie in gang gezet. Er is een bedrijfsplan en een organisatieplan vastgesteld die de basis vormen voor de koers en de verbeteracties de komende jaren. Het directieteam van de ABG, bestaande uit de drie gemeentesecretarissen, hanteert een onderlinge portefeuilleverdeling. Daarin verzorgt u onder andere de aansturing van een aantal (domein)managers. U staat in de directie voor het ABG-belang maar vertegenwoordigt tevens het specifieke belang van de gemeente Baarle-Nassau. Op basis van uw persoonlijke competenties vervult u binnen de directie de rol van "verankeraar".

Samenwerkingsrelatie met Baarle-Hertog
De verwevenheid van de twee gemeenten heeft tot gevolg dat er van oudsher tussen beide gemeenten zowel op bestuurlijk niveau als op ambtelijk niveau intensief met elkaar wordt samengewerkt op diverse beleidsterreinen, zoals infrastructuur, cultuur en veiligheid. In dit licht is een diplomatieke en op samenwerking gerichte opstelling van belang, evenals een brede blik op het speelveld, waarin u goed zicht houdt op verhoudingen en belangen en telkens weet wat er speelt. De bestuurlijke samenwerking vindt momenteel plaats onder de vlag van het Gemeenschappelijk Orgaan Baarle. Om de samenwerking verder de intensiveren, wordt op dit moment de oprichting van een BGTS (Benelux Groepering Territoriale Samenwerking) met bevoegdheidsoverdracht voorbereid. Tevens wordt er vorm en inhoud gegeven aan de versterking van de internationale bestuurskracht middels de opzet van diverse proeftuinen voor grensoverschrijdende samenwerking.

Functie-eisen


U heeft een WO werk- en denkniveau. U bent bestuurlijk sensitief en weet, onder andere op basis van uw aantoonbare ervaring, het politieke en bestuurlijke krachtenveld goed op waarde te schatten, evenals ambtelijke en bestuurlijke verhoudingen. U weet telkens wat er speelt in uw omgeving en heeft goed zicht op verhoudingen, belangen en samenwerkingsrelaties. Uw opstelling daarin is tactvol en diplomatiek.

U weet wanneer u ‘mee’ moet gaan maar ook wanneer u juist tegenspraak moet geven. In de basis staat u bekend als een constructief, benaderbaar persoon. Een teamspeler, bij wie anderen gemakkelijk binnenstappen. U zoekt pro-actief de verbinding en stelt zich op als sparringpartner voor bestuur en organisatie. Zodoende zorgt u ervoor dat iedereen op één lijn zit.

U weet te anticiperen op wensen vanuit politiek bestuur en tegelijk ontwikkelingen te vertalen naar consequenties en realistische voorstellen. Bovendien weet u anderen daarbij te motiveren en mee te nemen in deze lijn. Wat dat betreft kenmerkt dienstbaar leiderschap u. U weet een goede balans te vinden tussen assertiviteit en empathie, maar altijd door - daar waar mogelijk - ruimte te geven aan medewerkers en verantwoordelijkheden laag in de organisatie te leggen.

U snapt dat je dingen samen moet doen, maar dit doet niets af aan uw onafhankelijke opstelling. In discussies weet u knelpunten helder te benoemen, zaken en rollen te scheiden en daarmee de kern in discussies scherp te krijgen. Daarbij kunt u zich – wanneer nodig – stevig positioneren en knopen doorhakken. In uw communicatie bent u immer open en helder.

Competentieprofiel
Het competentieprofiel is opgesteld rondom bovenstaand geschetst beeld van een dienstbaar, constructief leider, die actief voeling houdt met zowel wensen van bestuur als de slagkracht van de organisatie. Die zorgt dat iedereen op één lijn zit, zaken borgt en zorgt voor resultaten. Die samenwerking altijd voorop stelt, diplomatiek handelt en tegelijk duidelijk kan zijn en een stempel kan drukken op besluitvorming.
Leidinggeven
Geeft situationeel sturing aan een individuele medewerker en/of een groep in het kader van de taakvervulling.
Omgevingsbewustzijn
Is zich bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren. Speelt in op deze ontwikkelingen en vertaalt deze naar het eigen werkgebied.
Samenwerken
Voert in een team een opdracht uit. Draagt bij aan de harmonie van de groep en aan de optimale inzet van de leden ten behoeve van het groepsdoel, desnoods ten koste van eigen korte termijn belangen.
Resultaatgericht
Formuleert heldere doelstellingen en resultaten en is er actief op gericht om deze te behalen.
Verantwoordelijkheid
Komt gemaakte afspraken na en accepteert de gevolgen die voorvloeien uit het eigen handelen.
Initiatief
Signaleert kansen en handelt ernaar in plaats van passief te blijven tot anderen iets gedaan
hebben. Neemt actief maatregelen om de gang van zaken te beïnvloeden.
Visie
Neemt afstand van de dagelijkse praktijk en plaatst deze in een breder verband. Is in staat zich op de lange termijn te richten. Vertaalt informatie naar ideeën voor de toekomst.

Arbeidsvoorwaarden


Vanuit de complexiteit van de functie mede in relatie tot de rol van mededirecteur van de ABG-organisatie is de functie gewaardeerd op salarisschaal 14. Daarnaast kent de gemeente een royaal individueel keuzebudget (IKB) van 20,45 %.

Een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.

Informatie procedure


De eerste gesprekken vinden plaats op vrijdag 8 november en staan gepland in het Gemeentehuis van Baarle-Nassau. De tweede ronde gesprekken staan gepland op maandag 18 november. Beoogd wordt de procedure af te ronden vóór 1 december 2019.
 

Contactinformatie


Voor reacties en contact over de inhoud van de functie of de procedure kunt u contact opnemen met Sander Geerts via 073-737 0115.
 
Terug naar overzicht


Contactgegevens
Kantoor Vught
Aloysiuslaan 2
5262 AH Vught

T073 73 70 115
Einfo@geerts-partners.nl

Kantoor Born (Limburg)
Kasteelhof 1
6121 XK Born

T073 737 0115
Einfo@geerts-partners.nl

Kantoor Den Haag
Plein 17B
2511 CS Den Haag

T073 737 0115
Einfo@geerts-partners.nl

Kantoor Tilburg
Charles Stulemeijerweg 17
5026 RS Tilburg

T073 737 0115
Einfo@geerts-partners.nl

Kantoor Zwolle
Regus Zwolle Trade Centre, Grote Voort 293
8041 BL Zwolle

T073 737 0115
Einfo@geerts-partners.nl
Navigatie