Geerts & Partners
U kunt ons bereiken op 073 73 70 115
Menu

Vacature - interim gemeentesecretaris/ algemeen directeur

Terug naar overzicht

0,8fte voor de periode van 1 jaar (mogelijkheid tot verlenging)


Publicatiedatum: 31-03-2017
Locatie: Reusel
Uren: 28
Contactpersoon: Carelien Liebrecht
Telefoonnummer: 073 737 01 15


Deze functie is met succes vervuld! U kunt ons een open sollicitatie sturen via: Upload Uw CV

Bedrijfsinformatie


In de toekomstvisie 2030 van de gemeente Reusel-De Mierden is ‘verbinden’ als centrale opgave voor de gemeente Reusel-De Mierden naar voren gekomen. Die verbinding kent drie elementen: verbinding tussen nieuwe en oude waarden, verbinding binnen dorpsgemeenschappen en verbinding met de omgeving. De drie elementen komen samen in de slogan “Gezamenlijk, Grenzeloos en Groen”. 
 
Een focus op het Groene karakter van de gemeente staat voor een verbinding in de tijd met de landelijke geschiedenis en een duurzame verbinding met toekomstige generaties. 
 
Het element “Gezamenlijk” benadrukt het belang van verbindende dorpsgemeenschappen in een tijd van individualisering. Maatschappelijke veranderingen als vergrijzing en een terugtredende overheid zullen een extra beroep doen op het belang van verbindingen in de dorpen. “Grenzeloos” geeft aan dat Reusel-De Mierden vanuit haar traditie als gemeente van grensdorpen voorbij grenzen denkt.  
 
Op weg naar 2030 wil Reusel-De Mierden werken aan verbindingen voorbij grenzen van bereikbaarheid, gemeentelijke en nationale grenzen. In het bijzonder vormt verbinding met de Kempengemeenten een belangrijke ambitie. “Grenzeloos” staat daarnaast voor een goede verbindingen tussen de vier kernen van de gemeente, met haar Belgische partners en met de wereld. 
 
De gemeenteraad heeft recent besloten hoe het verder moet met de bestuurlijke toekomst van Reusel-De Mierden. Zij heeft daarbij in lijn met de centrale opgave ‘verbinden’, een duidelijke keuze gemaakt voor een bestuurlijke herindeling. De komende tijd wordt dit verder uitgewerkt.

Organisatie Reusel-De Mierden 
 
Binnen  de gemeente Reusel-De Mierden is volop aandacht voor de veranderende samenleving en de nieuwe verhoudingen. Er wordt gesproken over een terugtredende overheid en over een doe- of netwerkdemocratie binnen een participatiesamenleving. De intenties zijn positief, Reusel-De Mierden wil, zoals tal van anderen gemeenten, aan de slag met een “nieuwe” manier van werken die aansluit bij de hedendaagse ontwikkelingen.  
 
De wil is er, maar  hoe pak je dit aan? Het blijkt in de praktijk lastig om echt buiten de huidige kaders te denken en te werken. Door mooie woorden en een positieve houding van de gemeente worden de verwachtingen bij de burgers wel steeds hoger. Als er dan geen werkelijke verandering komt, ligt keer op keer de teleurstelling op de loer en komt vertrouwen te voet en gaat te paard. Voor ons is het duidelijk dat het de hoogste tijd is voor experimenten die de werkwijze van de gemeente veranderen en die de democratie deels vernieuwen. We maken hierbij wel de kanttekening; “zonder dynamische kwaliteit kan een gemeentelijke organisatie niet groeien, maar zonder statische kwaliteit niet blijven bestaan.” 
 
De gemeente Reusel-De Mierden wil deze zoektocht “Samen Doen” en heeft het proces wat we gaan doorlopen daarnaartoe ook zo genoemd. Hierbij focussen we ons niet op één beleidsterrein, maar dit proces pakken we op over de volle breedte van onze gemeente en onze organisatie. 
 
De organisatie kent twee afdelingen Bedrijfsvoering en Ontwikkeling en Dienstverlening. De totale organisatie bestaat uit ca. 74 formatieplaatsen. Onderdelen als sociale dienst, personeel/organisatie, vergunningverlening/toezicht/handhaving, jeugdhulp en informatie-/communicatietechnologie zijn ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling Samenwerking Kempengemeenten. 

Functieomschrijving


Profiel interim gemeentesecretaris/directeur
 • eerste adviseur van het college
 • directeur van de ambtelijke organisatie
 • voorzitter van het managementteam
 • WOR-bestuurder. 
 
Bestuurlijke rol
In zijn rol als adviseur van het college wordt een hoge mate van politieke sensitiviteit verwacht. Hij kijkt daarbij over de schouders mee naar de wensen van de gemeenteraad en adviseert het college over de (on)mogelijkheden van de ambtelijke organisatie. Hij bewaakt de voorbereiding, uitvoerbaarheid en consistentie van de collegebesluiten. Hij is ook adviseur van de individuele collegeleden, is een open en toegankelijke gesprekspartner en heeft daarbij een positief-kritische instelling, uiteraard met respect voor ieders rollen en bevoegdheden. Hij is vooral ook gesprekspartner voor de burgemeester, zeker in de uitoefening van zijn eigen specifieke rollen. Hij neemt deel aan het driehoeksoverleg tussen burgemeester/voorzitter raad, griffier en secretaris. Hij draagt bij aan een goede samenwerking tussen raad en college en tussen griffier en ambtelijke organisatie. Tot slot bewaakt de secretaris interne processen maar is het college de eindverantwoordelijke voor de aanlevering van zaken richting de raad.  
 
Directeursrol
Als directeur van de ambtelijke organisatie draagt hij, samen met zijn collega MT-leden, zorg voor een adequate advisering aan het college, een goede dienstverlening en optimale bedrijfsvoering. Hij beseft het politieke krachtenveld en kent de (on)mogelijkheden van de ambtelijke organisatie. Hij streeft naar een optimale balans tussen die twee, soms ogenschijnlijk nauwelijks verenigbare, grootheden. Hij zorgt ervoor dat de adviezen aan het college integraal afgestemd zijn in het besef dat het eindresultaat altijd uit meer onderdelen bestaat. Hij is het boegbeeld waar het gaat om het organisatieontwikkelingsproces en geeft daarin ook het voorbeeld. Hij stimuleert medewerkers hun eigen verantwoordelijkheid te nemen, heeft oog voor de menselijke maat. Hij bewaakt de strategische kaders zonder te zeer op de inhoud te zitten. Hij monitort de opvolging van genomen besluiten en acteert daar als dat nodig is. 
 
Voorzitter MT
Als voorzitter van het MT heeft de directeur oog voor de vorming van een hecht team dat zich vooral bezig houdt met de strategische ontwikkeling van de gemeente, de formulering en bewaking van de planning- en controlcyclus. Daarnaast coacht hij de individuele afdelingshoofden in hun taak naar hun specifieke afdeling en als lid van het MT. 
 
WOR-bestuurder
De directeur respecteert de OR in zijn rol. Hij gaat ervan uit dat de OR en de organisatie dezelfde intenties hebben met ieder hun eigen accenten. Hij bewaakt de formele rol van de OR en stimuleert tegelijkertijd de informele contacten om zodoende een breed draagvlak te realiseren.

Specifieke opdracht:
 • Voortrekkersrol in de doorontwikkeling van de organisatie;
 • Vertegenwoordiging van de organisatie/standpunt uitdragen van Reusel-De Mierden binnen de samenwerking Kempengemeenten;
 • Deel uitmaken van de interne stuurgroep herindeling/fusie;
 • Piketdienst algemeen commandant bevolkingszorg veiligheidsregio. 


Functie-eisen


Vaardigheden:
 • Academisch werk- en denkniveau;
 •  Primair een bruggenbouwer/verbinder, neemt beslissingen als dat nodig is;
 •  Krachtige persoonlijkheid met daadkracht: weet te overtuigen;
 • Samenwerkingsgezind;
 • Innovatief en inspirerend: laat dat zien en geeft er ook ruimte voor;
 • Politiek en bestuurlijk sensitief;
 • Positief/kritische houding;
 • Gaat uit van het positieve in de mens;
 • Is open en toegankelijk maar straalt ook autoriteit uit;
 • Bewaakt processen.  
Ruime ervaring:
 • met organisatieontwikkeling en de implementatie daarvan;
 • in het politiek-bestuurlijke domein en met het adviseren van bestuurders.


Arbeidsvoorwaarden


Deze interim opdracht is voor een periode van 1 jaar met een mogelijkheid tot verlenging. 

Informatie procedure


Reacties voor deze opdracht kunnen per direct worden toegestuurd. De gesprekken vinden plaats op woensdagochtend 19 april 2017.

Contactinformatie


Voor meer informatie over deze opdracht, kun je contact opnemen met Carelien Liebrecht via 06-21 29 76 33 of 073-737 01 15.
  
Terug naar overzicht


Contactgegevens
Kantoor Vught
Aloysiuslaan 2
5262 AH Vught

T073 73 70 115
Einfo@geerts-partners.nl

Kantoor Born (Limburg)
Kasteelhof 1
6121 XK Born

T073 737 0115
Einfo@geerts-partners.nl
Navigatie